Dnevni i noćni portir – 2 izvršioca

Application deadline date has been passed for this Job.
Jobo.ba za klijenta
 • Objavljeno: 18/05/2020
 • Aplikacije 1
 • Pregledi 39
Oglas za posao

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

UNIVERZITET U SARAJEVU

Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnovači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 9/19), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br.11/05-30-2579-1/20 od 07.04.2020. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos br. 01-3-146-1/20 od 29.01.2020.godine, dana 14.05.2020.godine raspisuje se

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA USARAJEVU NA ODREĐENO VRIJEME

Osnovni podaci o poslodavcu:

Naziv: Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu

Sjedište: Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Internet adresa poslodavca: www.fpn.unsa.ba

Naziv radnog mjesta: Dnevni i noćni portir – 2 /dva/ izvršioca

Opis poslova:

 • Vodi evidenciju o dolasku i odlasku zaposlenika Fakulteta;
 • Vodi knjigu dežurstva i redovno bilježi sve pojave i promjene;
 • Obilazi objekat u toku noći, kontrolira ulaze u objekat i dvorište;
 • U slučaju potrebe, o određenim problemima obavještava nadležne organe i neposrednog rukovodioca;
 • U noćnim satima posebno kontroliše mokre čvorove, elektroinstalacije i uređaje, prozore i drugo radi sprječavanja poplave, požara i nastanka štete zbog vremenskih nepogoda;
 • Vrši kontrolu ulaska i izlaska iz zgrade lica koja ne rade na Fakultetu;
 • Vodi računa da se ne stvara gužva kod ulaska i izlaska studenata sa Fakulteta;
 • Prijavljuje osobe koje stvaraju nered i poduzima mjere da se takvi udalje iz zgrade Fakulteta;
 • U slučaju elementarne nepogode, požara i poplave obavještava vatrogasnu službu i druge organe, kao i rukovodioca Fakulteta;
 • Preuzima, čuva i izdaje ključeve učionica, amfiteatra i drugih prostorija Fakulteta;
 • U slučaju požara pristupa aktiviranju protupožarnih aparata;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za radno mjesto: SSS ili KV radnik, položen protivpožarni ispit, radno iskustvo 1 /jedna/ godina.

Opšti uslovi: državljanin BiH i stariji od 18 (osamnaest) godina.

Prednost pri zapošljavanju: Prilikom zapošljavanja potrebno je dati prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju po jednakim uslovima. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom

prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Izrazi koji se koriste u ovom konkursu,a imaju rodno značenje, odnose se jednako i na muški i na ženski rod.

Iznos osnovne plate: Osnovna plata za radno mjesto iznosi 630,00 KM. 

Zapošljavanje se vrši na određeno vrijeme, od završetka konkursne procedure do 31.12.2020. godine.

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme: Mjesto obavljanja rada je Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Sarajevu, Skenderija 72. Radno vrijeme je 40 sati sedmično (puno radno vrijeme), a sve

u skladu sa Pravilnikom o radu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. Prijava na konkurs koja treba da sadrži biografiju, adresu, kontakt telefon,

2. Diploma o završenom obrazovanju SSS ili KV spreme,

3. Uvjerenje o položenom protivpožarnom ispitu,

4. Potvrdu o radnom iskustvu,

5. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu,

6. Potvrda, uvjerenje ili drugi dokument o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava prioriteta u

zapošljavanju.

Dokumenta koje kandidati prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Napomena: O datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Fakulteta (www.fpn.unsa.ba). Imena kandidata se neće objavljivati. Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji polože pismeni ispit bit će pismeno obavješteni o vremenu održavanja intervjua. O rezultatima konkursa svi prijavljeni kandidati bit će pismeno obavješteni (u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja Odluke). Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje. Kandidat koji budu izabran, dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

Konkursni rok: Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Fakultet političkih nauka, Sarajevo, Skenderija 72, lično na Protokol ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na konkurs za prijem radnika na Fakultetu političkih nauka Univerzitet u Sarajevu- NE OTVARAJ. Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama Dnevni Avaz, web stranici JU“ Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, web stranici Fakulteta www.fpn.unsa.ba.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja: Aida Sarajlić Ovčina, tel.: 033 203 562 lok 113. 

Pojedinosti oglasa
 • Okvirna mjesečna plata500 - 1.000 KM
 • Nivo u karijeriRadnik
 • IskustvoDrugo
 • SpolMuški
 • EdukacijaDrugo