Nastavnik u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast: Tehničke nauke (m/ž)

Application deadline date has been passed for this Job.
Jobo.ba za klijenta
  • Objavljeno: 28/04/2020
  • Aplikacije 0
  • Pregledi 34
Oglas za posao

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU UNIVERZITET U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-1435/20 od 21.04.2020.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET


Nastavnik


Nastavnik u zvanje vanredni profesor (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Nemetalni materijali                           1 izvršilac

Nastavnik u zvanje docent (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Nemetalni materijali                           1 izvršilac

Saradnik


Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Nemetalni materijali                           2 izvršioca

FILOZOFSKI FAKULTET


Saradnik

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmete: Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I i

Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja II                                                                                            1 izvršilac

MAŠNSKI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmet Ispitivanje i kvalitet proizvoda                                                                                               1 izvršilac

Saradnik

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite okoliša                                                                                   1 izvršilac

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje)

za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo                                                                 1 izvršilac

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Saradnik

Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Građevinske konstrukcije                                                                                      3 izvršioca

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

na predmetima Osnove ekologije u ranom odgoju i

Odgoj za održivi razvoj na otvorenim prostorima                                                                                    1 izvršilac

Nastavnik u zvanje docent

za naučnu oblast Kiraet i kurʼanske znanosti                                                                                            1 izvršilac         

USLOVI:

Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 280, 281, 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

Uz potpisanu prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;

originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili uvjerenje o sticanju naučnog stepena doktora nauka;

original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;

dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);

dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);

dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;

dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);

izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);

Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);

dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Uz potpisanu prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;

originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij) i II ciklusa (magistarski studij);

dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);

dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II ciklusa/magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima);

dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);

dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);

izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);

uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);

dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.


UNIVERZITET U ZENICI

 Fakultetska broj 3.

 72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 23.04.2020.godine

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. MojPosao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija: Zenic

Broj izvršilaca: 1

Pojedinosti oglasa
  • Okvirna mjesečna plata1.000 - 1.500 KM
  • Nivo u karijeriDrugo
  • IskustvoPoželjno
  • SpolM/Ž
  • EdukacijaFakultetsko