Tehnički tajnik u Uredu ministra Ministarstva financija i trezora BiH (m/ž)

Application deadline date has been passed for this Job.
Jobo.ba za klijenta
 • Objavljeno: 14/05/2020
 • Aplikacije 0
 • Pregledi 33
Oglas za posao

Na temelju članka 8. stavak (2), a u vezi s člankom 16. stavak (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članka 39. Pravilnika o unutarnjem ustroju Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, br: 01-02-3-1206-1/18 od 29.1.2018. godine i 01-02-3-8679-9/18 od 26.9.2018. godine, i. 6. i 7. Pravilnika o radu Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, br: 04-02-3-7422-1/12 od 12.09.2012. godine, 04/1-02-2-11227-1/17 od 19.12.2017. godine i 04/1-02-3-591-1/18 od 10.1.2018. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo financija i trezora BiH, raspisuje se

JAVNI  OGLAS

ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U

RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

I – Naziv radnog mjesta

 1. Tehnički tajnik u Uredu ministra Ministarstva financija i trezora BiH – 1 (jedan) izvršitelj;

II – Opis poslova

Vrši administrativne i pomoćno-tehničke poslove u vezi sa ostvarivanjem dužnosti ministra, vrši prijem, kompletiranje, razvrstavanje, arhiviranje materijala koji su upućeni ministru, osigurava tehničke i druge uvjete vezane za pripremu i održavanje sastanaka, vrši najavu stranaka, prima i šalje telefosnke poruke za potrebe ministra kao i druge poslove po nalogu ministra i predstvojnika Ureda. Za svoj rad neposredno odgovara ministru, kome podnosi izvješće o svom radu.

III –  Opći i posebni uvjeti za obavljanje poslova i zadataka

Opći uvjeti: Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava sljedeće opće uvjete propisane Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem, ne starijim od šest mjeseci;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem sukladno s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Posebni uvjeti: Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava sljedeće posebne uvjete, propisane Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-3-1206-1/18 od 29.1.2018. godine i 01-02-3-8679-9/18 od 26.9.2018. godine i to:

 • SSS – ekonomskog, upravnog, gimnazijskog I drugog društvenog ili tehničkog smjera;
 • položen stručni upravni ispit;
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računalu.

IV – Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 • lzvod iz matične knjige rođenih (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o izvodu na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerene kopija originala ne stariji od šest mjeseci);
 • Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem sukladno s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini koje ne može biti starije od tri (3) mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa;
 • Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak (1) Ustava Bosne i Hercegovine;
 • Original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj školi;
 • Original ili ovjerena kopija dokaza o radnom iskustvu u struci (uvjerenje ili potvrda poslodavca ili nadležne MIO službe iz koje je vidljiv naziv radnog mjesta);
 • Original ili ovjerena kopija dokaza o poznavanju rada na računalu;
 • Original ili ovjerena kopija dokaza o poznavanju engleskog jezika;
 • Original ili ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu;
 • Vlastoručno potpisanu prijavu sa kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom.

Dokument/isprave koje se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci, izuzev uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, koje ne može biti starije od tri (3) mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

Napomene:

 • Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu.
 • Kandidati su dužni dostaviti tražene dokumente javnim natječajem, a dokumenti koji nisu sukladno s istim neće se uzimati u razmatranje.
 • Dokumentacija tražena javnim natječajem koju kandidat priloži, neće se vračati kandidatima.

V – Procedura izbora

Procedura izbora kandidata i prijem u radni odnos izvršit će se sukladno sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravilnika o unutarnjem ustroju Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine i Pravilnika o radu Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i koji su se blagovremeno prijavili na isti podliježu provjeri osposobljenosti testiranjem, putem pismenog ispita i intervjua, koji provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i izbor kandidata po raspisanom javnom natječaju za prijem zaposlenika.

O mjestu i datumu testiranja i intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Javni natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti, neposredno putem protokola Ministarstva financija i trezora BiH (Zgrada prijateljstva izmedu Grčke i BiH, kancelarija broj: 1803) ili putem pošte preporučeno, na adresu:


Ministarstvo financija i trezora BiH

Ul. Trg BiH br. 1

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni oglas za prijem zaposlenika” – ne otvaraj


Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Jobo.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Pojedinosti oglasa
 • Okvirna mjesečna plataPo dogovoru
 • Nivo u karijeriRadnik
 • IskustvoManje od godinu
 • SpolM/Ž
 • EdukacijaSrednja škola